Statut


STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Koło Naukowe Prawa Gospodarczego, medications zwane dalej Kołem, jest organizacją zrzeszającą studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

§ 2.

Koło Naukowe Prawa Gospodarczego może oficjalnie posługiwać się skrótem KNPG.

§ 3.

Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze statutem Uczelni.

§ 4.

Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

§ 5.

Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych prawach lub celach.

§ 6.

Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 7.

Celami Koła są przede wszystkim:

1. szerzenie wiedzy na temat prawa gospodarczego;

2. poszerzanie umiejętności członków Koła;

3. rozwijanie osobowości członków Koła;

4. zachęcenie studentów do aktywności;

5. rozwijanie życia naukowego;

6. integracja środowiska studenckiego;

7. rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi.

§ 8.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji;

2. wyjazdy na seminaria i konferencje;

3. organizowanie i udział w obozach naukowych;

4. współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi;

5. inne formy działalności zgodne z założeniami tego Statutu.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków

§ 9.

Członkami Koła mogą zostać studenci, doktoranci i pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz innych wyższych uczelni poznańskich, zainteresowani prawem gospodarczym.

§ 10.

Przyjęcie do Koła następuje po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz zaakceptowaniu kandydatury przez Zarząd Koła, z wyjątkiem § 11.

§ 11.

Z chwilą uchwalenia niniejszego Statutu członkami Koła stają się, bez konieczności składania pisemnej deklaracji, studenci obecni na spotkaniu organizacyjno ? założycielskim. Lista tych osób stanowi Załącznik nr 2.

§ 12.

Każdy członek Koła obowiązany jest przede wszystkim do:

1. podporządkowania się postanowieniom statutu, decyzjom Zarządu Koła
oraz uchwałom Zgromadzenia Ogólnego;

2. aktywnego działania zgodnego z celami Koła;

3. uczestniczenia w zebraniach i przedsięwzięciach Koła;

4. współpracowania z innymi członkami Koła;

5. dbania o dobre imię Koła.

§ 13.

Każdy członek Koła ma prawo przede wszystkim:

1. realizować swoje zainteresowania w ramach działalności statutowej Koła;

2. uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach Koła;

3. współdecydować o losach Koła poprzez aktywne uczestnictwo
w Zgromadzeniach Ogólnych Koła;

4. głosować w wyborach do Zarządu Koła;

5. kandydować w wyborach do zarządu Koła;

6. oceniać pracę Zarządu;

7. zgłaszać wniosek o pozbawienie członkostwa Zespołu;

8. zgłaszać wnioski do rozpatrzenia na Zgromadzeniu Ogólnym.

§ 14.

Ustanie członkostwa w Kole następuje:

1. po ukończeniu studiów;

2. po zakończeniu pracy na uczelni;

3. na podstawie pisemnej deklaracji osoby zainteresowanej wystąpieniem, złożonej Zarządowi Koła;

4. na podstawie decyzji Zarządu Koła o wykluczeniu członka niewypełniającego postanowień statutu;

5. z przyczyn losowych.

§ 15.

Członek Koła po ukończeniu studiów lub zakończeniu pracy na uczelni może zachować prawa członka Zespołu, za wyjątkiem R. III, §13, pkt 5, pod warunkiem,
iż w terminie do 30 dni od ustania członkostwa złoży Zarządowi Koła deklarację o chęci dalszego aktywnego uczestnictwa w działalności Koła oraz deklaracja ta zostanie zaakceptowana przez Zgromadzenie Ogólne na najbliższym posiedzeniu od złożenia deklaracji.

§ 16.

Wykluczenie z Koła może nastąpić w skutek:

1. nieuczestniczenia w działalności Koła;

2. zachowania niegodnego członka Koła;

3. z innych powodów opisanych w decyzji Zarządu Koła w indywidualnym przypadku.

§ 17.

Od decyzji Zarządu Koła o wykluczeniu z Koła przysługuje odwołanie
do Zgromadzenia Ogólnego Członków Koła, które rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba zainteresowana zachowuje pełne prawa członka Koła.

§ 18.

Odwołanie należy złożyć do Prezesa Zarządu Koła w terminie czternastu dni od doręczenia członkowi decyzji Zarządu Koła o wykluczeniu z Koła.

Rozdział IV
Organy Koła

§ 19.

Organami Koła są:

1. Zgromadzenie Ogólne;

2. Zarząd Koła;

3. Komisja Rewizyjna.

§ 20.

Zgromadzenie Ogólne Członków Koła, które tworzą wszyscy członkowie Koła, jest najwyższą władzą Koła, podejmuje wszelkie decyzje dotyczące Koła (każdy członek ma jeden głos), z wyjątkiem zastrzeżonych dla innych władz Koła w niniejszym Statucie.

§ 21.

Zgromadzenie Ogólne:

1. jest zwoływane i prowadzone przez Prezesa Zarządu Koła lub osobę, przez niego wyznaczoną, termin kolejnego spotkania ustalany jest na każdym zebraniu;

2. uchwala zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Koła, z wyjątkiem zastrzeżonym w niniejszym Statucie, w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego; głosowania odbywają się jawnie.

§ 22.

Do najważniejszych zadań Zgromadzenia Ogólnego zależą:

1. wybór spośród członków Zarządu Koła;

2. dokonywania zmian członków w Zarządzie Koła przed zakończeniem kadencji;

3. zatwierdzanie kierunków działania Koła określonych przez Zarząd Koła,

4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Koła;

5. zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu Koła z działalności Koła;

6. uchwalenie i zmiana statutu;

7. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w statucie.

§ 23.

Zarząd Koła stanowią pochodzący z wyboru Zgromadzenia Ogólnego:

1. Prezes;

2. Zastępca Prezesa;

3. Skarbnik.

§ 24.

Kadencja wybranych członków Zarządu Koła trwa jeden rok akademicki. Wybór Zarządu Koła odbywa się na pierwszym Zgromadzeniu Ogólnym po 1 października każdego roku akademickiego, z wyjątkiem zastrzeżonym w niniejszym Statucie.

§ 25.

Zmian członków w Zarządzie Koła przed zakończeniem kadencji może dokonać Zgromadzenie Ogólne. Kadencja członka Zarządu Koła, wybranego w takim trybie trwa do końca roku akademickiego, w którym został wybrany.

§ 26.

Decyzje Zarządu Koła zapadają większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 27.

Do zadań Zarządu Koła należy w szczególności:

1. kierowanie bieżącą działalnością Koła;

2. realizowanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego;

3. utrzymywanie kontaktu z władzami Uczelni oraz z Opiekunem Naukowym Koła;

4. prowadzenie ewidencji członków Koła oraz jego weryfikacja;

5. dysponowanie funduszami Koła, zgodnie ze statutową działalnością Koła;

6. sporządzanie raz w roku sprawozdanie z działalności Koła, przedłożenie
go do zatwierdzenia Zgromadzeniu Ogólnemu;

7. reprezentowanie Koła na zewnątrz;

8. dbałość o należyte informowanie Członków Koła o bieżącej działalności Koła;

9. podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania funduszy na cele statutowe.

§ 28.

Do zadań Prezesa Zarządu Koła należy w szczególności:

1. zwoływanie i prowadzenie Zgromadzeń Ogólnych Koła;

2. wnioskowanie o zaproszenie lub rezygnację ze współpracy z Opiekunem Koła;

3. gromadzenie i porządkowanie materiałów dotyczących Koła;

4. reprezentowanie Koła na zewnątrz;

5. utrzymywanie kontaktów z Władzami Uczelni.

§ 29.

Do zadań Zastępcy Prezesa Zarządu Koła należy w szczególności:

1. wspomaganie pracy Prezesa Koła;

2. zastępowanie Prezesa Koła, w czasie jego nieobecności;

3. reprezentowanie Koła na zewnątrz.

§ 30.

Do zadań Skarbnika Koła należy w szczególności:

1. prowadzenie dokumentacji związanej z funduszami Koła;

2. współpraca z Kwesturą;

3. kontakt z organem odpowiedzialnym za rozdzielanie środków finansowych na Uczelni.

§ 31.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, czuwa nad przestrzeganiem postanowień regulaminu.

§ 32.

Komisja Rewizyjna kontroluje sprawność funkcjonowania Koła, w szczególności gospodarność wykorzystywania środków finansowych

§ 33.

W skład Komisji rewizyjnej wchodzą 3 osoby. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§ 34.

Komisji Rewizyjnej przepisy § 24 i §25 stosuje się odpowiednio.

§ 35.

Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie Zarządu.

Rozdział V
Opiekun Naukowy Koła

§ 36.

Opiekunem Koła może być pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

§ 37.

Decyzje o zaproszeniu, oraz rezygnacji ze współpracy z Opiekunem Naukowym podejmuje na wniosek Prezesa Zarządu Zgromadzenie Ogólne.

§ 38.

Opiekun Koła działa jako Organ Doradczy i Wspomagający, występuje w interesach Koła przed Władzami Uczelni.

§ 39.

Opiekun Naukowy Koła ma prawo uczestniczyć w obradach Zgromadzenia Ogólnego z prawem głosu.

§ 40.

Za współpracę z opiekunem Koła odpowiada Prezes Koła.

 

Rozdział VI
Majątek Koła

§ 41.

Działalność Koła finansowana jest przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz ze środków własnych.

§ 42.

Środki własne stanowią:

1. darowizny;

2. dotacje;

3. inne.

§ 43.

Wszystkie środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie na realizację celów statutowych Koła.

§ 44.

Za prawidłowe dysponowanie funduszami Koła odpowiedzialny jest Zarząd Koła.

§ 45.

Za prawidłową dokumentację związaną z dysponowaniem funduszami Koła odpowiedzialny jest Skarbnik Koła.

§ 46.

W przypadku rozwiązania Koła majątek Koła przechodzi na własność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 47.

Statut niniejszy obowiązuje z chwilą przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Koła oraz zatwierdzenia przez Władze Uczelni.

§ 48.

Zmian Statutu dokonuje Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Koła. Zmiany te obowiązują od dnia uchwalenia ich przez Zgromadzenie Ogólne.

§ 49.

Rozwiązanie Koła może nastąpić:

1. na skutek wygaśnięcia działalności;

2. w trybie uchwały Zgromadzenia Ogólnego;

3. na skutek decyzji Władz Uczelni.

§ 50.

Zarząd Koła składa corocznie w terminie wskazanym przez Władze Uczelni sprawozdanie ze swej działalności.

§ 51.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Zgromadzenie Ogólne.

§ 52.

Koło Naukowe Prawa Gospodarczego rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2008/2009.