Prawny i ekonomiczny przegląd prawa gospodarczego, Nr 2

W dniu 29 listopada 2011 roku ukazał się, viagra objęty Patronatami Honorowymi: JM Rektora UAM i JM Rektora UEP oraz Patronatem Merytorycznym Rady Kół Naukowych UAM drugi numer „Prawnego i ekonomicznego przeglądu prawa gospodarczego. Zeszytu Studenckiego Koła Naukowego Prawa Gospodarczego”, seek którego Redaktorem był Opiekun KNPG – Pan mgr Łukasz Dubiński. Zeszyt niniejszy uzyskał dofinansowanie ze strony JM Rektora UAM, help Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz Kierownika Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego UAM. Zawarte zostały w nim następujące artykuły:

 1. Betka Bartosz Własność intelektualna a małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Borkowski Łukasz Wybrane aspekty związku przyczynowego jako przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego za naruszenie prawa unijnego
 3. Ciepłuch Sławomir Koncesja na roboty budowlane lub usługi
 4. Kalemba Piotr Charakter prawny strategii rozwoju uchwalanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego
 5. Kołodziej Przemysław ?Czy wiesz ilu mamy klientów? Tylko jednego, Ciebie.? ? CRM jako skuteczne narzędzie w zarządzaniu relacjami z klientem
 6. Losy Oskar Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie reguł uczciwej konkurencji
 7. Majda Bartosz Realizacja inwestycji publicznych z wykorzystaniem kapitału prywatnego
 8. Pawlicki Marcin Przestępstwo prowadzenia nierzetelnej dokumentacji działalności gospodarczej. Analiza teoretyczno-prawna
 9. Ratajczak Anna Leniency Programme ? analiza porównawcza UE, Polska
 10. Rusinek Olga Bułgarski odpowiednik polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 11. Staniszewska Lucyna Instrumenty prawne interwencji państwa na podmioty rynkowe
 12. Szczepańska Katarzyna Partnerstwo publiczno ? prywatne w formie spółki
 13. Walkowiak Marcin Ekonomiczno-prawne aspekty regulacji substancji psychoaktywnych
 14. Wilusz Daniel Legal determinants of electronic money systems development in European Union
 15. Wronowska Agnieszka Osoba prawna w roli organu wykonawczego spółki kapitałowej na przykładzie rosyjskiej instytucji spółki zarządzającej (zarządzającego) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością